بازگشت
15/09/1389   عدم تائید آموزشگاههای دوبله توسط اساتید انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم

 

بدینوسیله  انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم ( دوبلاژ ایران ) که با بیش از پنجاه سال سابقه،   پایه گذار این هنر در کشور بوده و اعضای آن با تلاش بی وقفه خود، هیچگاه از خدمت گذاری به ملت عزیز ایران دریغ ننموده اند، اعلام میدارد که هیچ یک از آموزشگاهها و موسساتی که ادعای آموزش دوبلاژ داشته و با وعده های واهی به جوانان عزیز و علاقمند به حرفه دوبلاژ، مبالغی برای آموزش گویندگی اخذ میکنند، هیچگونه ارتباطی با این انجمن نداشته و به هیچ عنوان مورد تائید نمی باشند.

                                                                                     رئیس هیئت مدیره

                                                                        انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم

                                                                                        ناصر ممدوح

منبع خبر :